Navigace

Obsah

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY    
         
Para- Polož- Text Schválený
graf ka   rozpočet
a b   1
  1111 Daň z př. fyz.osob ze záv. činn.     196 000,00 Kč
  1112 Daň z př. fyz.osob ze sam.výd.činn.     169 000,00 Kč
  1113 Daň z př.fyz.osob z kap.výnosů       20 000,00 Kč
  1121 Daň z příjmů práv.osob     230 000,00 Kč
  1122 Daň z příjmů práv.osob za obce                  -   Kč
  1211 Daň z přidané hodnoty     360 000,00 Kč
       
  1341 Poplatek ze psů        2 000,00 Kč
  1342 Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt       50 000,00 Kč
  1347 Popl.za provozovaný výherní hrací přístroj        26 000,00 Kč
  1345 Poplatek z ubytovací kapacity                  -   Kč
  1361 Správní poplatky        2 000,00 Kč
       
  1511 Daň z nemovitosti     186 000,00 Kč
  4111 ni př.dot. ze všeob.pokl.sp.stát.rozp.  
  4112 NI př.dot. ze st.r.v rám.souhr.dot.v        1 912,00 Kč
  4116 Ost.NI př.dotace ze státního rozpočtu  
  4121 Ni.př.dotace od obcí                  -   Kč
  4122 NI. Př.dotace od krajů                  -   Kč
  4134 Převody z rozpočtových účtů                  -   Kč
  ****    1 242 912,00 Kč
       
1012   Podnikání a restr. v zeměd. a potrav.  
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků       25 000,00 Kč
1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků     706 000,00 Kč
1012 ****       731 000,00 Kč
       
2140   Vnitřní obchod, služby a cestování  
2140 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nem.       65 000,00 Kč
2140 ****         65 000,00 Kč
       
3113   Základní školy  
3113 2111 Příjmy z poskytování služeb       13 000,00 Kč
3113 ****         13 000,00 Kč
       
3612   Bytové hospodářství  
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich části       22 000,00 Kč
3612 ****         22 000,00 Kč
       
3722   Sběr a odvoz komunálních odpadů  
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       60 000,00 Kč
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží       40 000,00 Kč
3722 ****       100 000,00 Kč
       
6171   Činnost místní správy  
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží        2 000,00 Kč
6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend                  -   Kč
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary                  -   Kč
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.       10 000,00 Kč
6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM                  -   Kč
6171      
6171      
6171 ****         12 000,00 Kč
       
6310   Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací  
6310 2141 Příjmy z úroků       10 000,00 Kč
6310 ****         10 000,00 Kč
6402   Finanční vypořádání minulých let  
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů                  -   Kč
6402 ****                    -   Kč
    CELKEM  2 195 912,00 Kč
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE    
         
Para- Polož- Text Schválený
graf ka   rozpočet
a b   1
1012   Podnikání a restr. v zeměd. a potrav.  
1012 6130 Pozemky                  -   Kč
1012 ****                    -   Kč
       
2140   Vnitřní obchod, služby, cestování  
2140 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného        5 000,00 Kč
2140 5154 Elektrická energie       10 000,00 Kč
2140 5155 Pevná paliva        5 000,00 Kč
2140 6119 Ost.nákup dlouhodobého nehmotného maj.     500 000,00 Kč
2140 ****       520 000,00 Kč
       
2212   Silnice  
2212 5169 Nákup ostatních služeb        5 000,00 Kč
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného        2 000,00 Kč
2212 ****          7 000,00 Kč
       
2221   Provoz veřejné silniční dopravy  
2221 5329 Ost.neinv.dot.veřej.rozp.místní úrovně                  -   Kč
2221 ****                    -   Kč
       
3113   Základní školy  
3113 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru       38 000,00 Kč
3113 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení       10 000,00 Kč
3113 5032 Povinné pojistné na zdravotní poj.        5 000,00 Kč
3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného       10 000,00 Kč
3113 5156 Pohonné hmoty a maziva       27 000,00 Kč
3113 5167 Služby školení a vzdělávání           200,00 Kč
3113 5169 Nákup ostatních služeb       10 000,00 Kč
3113 5321 Neinvestiční dotace obcím       54 000,00 Kč
3113 ****       154 200,00 Kč
       
3314   Činnost knihovnické  
3314 5021 Ostaní osobní výdaje                  -   Kč
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk        3 000,00 Kč
3314 ****          3 000,00 Kč
       
3319   Ost.záležitosti kultury  
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného        7 500,00 Kč
3319 5194 Věcné dary                  -   Kč
3319 5175 Pohoštění       10 000,00 Kč
3319 ****         17 500,00 Kč
       
3612   Bytové hospodářství  
3612 5139 Nákup materiálu jinde nazařazeného        5 000,00 Kč
       
3612 5171 Opravy a udržování       15 000,00 Kč
3612 ****         20 000,00 Kč
3631   Veřejné osvětlení  
3631 5021 Ostatní osobní výdaje        5 000,00 Kč
3632 5139 Nákup materiálu j.n.        5 000,00 Kč
3631 5154 Elektrická energie       20 000,00 Kč
3631 5169 Nákup ostatních služeb                  -   Kč
3631 5171 Opravy a udržování                  -   Kč
3631 ****         30 000,00 Kč
       
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
3639 5341 Převody vlast.fondům hosp. činnosti                  -   Kč
3639 ****                    -   Kč
       
3722   Sběr a odvoz komunálních odpadů  
3722 5138 Nákup zboží       75 000,00 Kč
3722 5139 Nákup materiálu j.n.                  -   Kč
3722 5169 Opravy a udržování       75 000,00 Kč
3722 ****       150 000,00 Kč
       
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů  
3723 5169 Nákup ostatních služeb       15 000,00 Kč
3723 ****         15 000,00 Kč
       
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
3745 5139 Nákup materiálu j.n.        5 000,00 Kč
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva        2 500,00 Kč
3745 ****          7 500,00 Kč
       
6112   Zastupitelstva obcí  
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů       80 000,00 Kč
6112 5167 Služby školení a vzdělávání        2 000,00 Kč
6112 5173 Cestovné        3 000,00 Kč
6112 ****         85 000,00 Kč
       
6171   Činnost místní správy  
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru       55 000,00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje                  -   Kč
6171 5031 Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z.       15 000,00 Kč
6171 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění        5 000,00 Kč
6171 5038 Ostatní pov.poj.hrazené zaměstnavatelem           600,00 Kč
6171 5134 Prádlo, oděv a obuv                  -   Kč
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk        5 000,00 Kč
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek        2 000,00 Kč
6171 5139 Nákup materiálu j.n.       20 000,00 Kč
6171 5154 Elektrická energie        5 000,00 Kč
6171 5155 Pevná paliva        8 000,00 Kč
6171 5161 Služby pošt        4 000,00 Kč
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací       15 000,00 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů       10 000,00 Kč
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                  -   Kč
6171 5167 Služby školení a vzdělávání       10 000,00 Kč
6171 5169 Nákup ostatních služeb       20 000,00 Kč
6171 5171 Opravy a udržování                  -   Kč
6171 5172 Programové vybavení        5 000,00 Kč
6171 5173 Cestovné        2 000,00 Kč
6171 5175 Pohoštění                  -   Kč
6171 5194 Věcné dary                  -   Kč
6171 5321 Neinv.dotace obcím        1 520,00 Kč
6171 5329 Ost.neinv.dot.veřej.rozp.místní úrovně                  -   Kč
6171 5361 Nákup kolků        2 000,00 Kč
6171 5362 Platby daní a poplatků       10 000,00 Kč
6171 5901 Nespecifikované rezervy     933 802,00 Kč
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací       40 000,00 Kč ......
6171      1 168 922,00 Kč
       
6402   Finanční vypořádání minulých let  
6402 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc                  -   Kč
6402 ****                    -   Kč
6409   Ostatní činnost j.n.  
6409 5139 Nákup materiálu j.n.       10 000,00 Kč
6409 5229 Ost.neinv.dotace nezisk.a podob.org.        1 500,00 Kč
6409 5329 Ost.neinv.dot.veřej.rozp.místní úrovně        6 290,00 Kč
6409 ****         17 790,00 Kč
    CELKEM  2 195 912,00 Kč
Finanční kontrola dle z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění 
         
Předběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno, že rozpočet byl sestaven v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtovývh pravidlech úz. rozpočtů, v platném
znění a zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Dne:
Příkazce rozpočtu Pavlína Plimlová
Starosta
Hlavní účetní Danuše Kodetová
Správce rozpočtu