Obec Račice
ObecRačiceokr. Rakovník

OZV č.1 o místních poplatcích

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA č. 1/2003

OBCE  RAČICE 

 

o místních poplatcích

 

 

Zastupitelstvo obce R a č i c e schválilo a vydává dne 28.11.2003 v souladu s ustanovením § 10 písmeno d), § 35 a § 84 odstavec 2) písmeno i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 14 odstavec 2) zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

 

Oddíl I

Základní ustanovení

 

Čl. 1

Obec R a č i c e  vybírá tyto místní poplatky:

 

a) poplatek ze psů

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

c) poplatek za užívání veřejného prostranství

d) poplatek ze vstupného

e) poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 2

 Správu místních poplatků vykonává Obecní úřad v R a č i c í c h (dále jen „správce poplatku“)

a při řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona číslo 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Oddíl II

Poplatek ze psů

 

Čl. 3

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 4

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce  trvalý pobyt nebo sídlo a je držitelem psa.

Čl. 5

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku podle zákona o místních poplatcích

    nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši    

    poplatku, nebo na jeho osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

 

 

 

 

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno,                            

    rodné číslo, bydliště (fyzická osoba) nebo název právnické osoby,bydliště nebo sídlo, rodné číslo        

    nebo IČO (právnická osoba). Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským

    subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,  na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky

    z její podnikatelské činnosti.

 

Čl. 6

Identifikace psů

 

Správce poplatku zaznamená identifikační údaje o poplatníkovi a o psu do evidenční karty. a  to bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je držitel od poplatku osvobozen.

 

Čl. 7

Sazba poplatku činí ročně:

 

1) Za psa chovaného v rodinném domě                                za 1 psa                za každého dalšího

    nebo zemědělské usedlosti ke hlídání                               100,- Kč.               150,- Kč.

2) Za psa chovaného v nájemním domě                                100,- Kč.               150,- Kč.

3) V případě vzniku či zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku z jiného důvodu,

    než z důvodu uvedeného v odstavci 5) tohoto článku, se poplatek ze psů platí

    - od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé

      měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené roční sazby,

- do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž poplatková povinnost zanikla.

5) Při změně místa trvalého pobytu, nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního

     měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Poplatek se platí

     v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

6)  Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí na základě žádosti poplatníka.

7)  Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do     

     15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

Čl. 8

Osvobození

 

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:

a)       nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň

mimořádných výhod podle zvláštního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),

b)       provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písmenem a),

c)       provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d)       které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon číslo

449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)     

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného kalendářního roku                                 

    prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Čl. 9

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla,

    a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

 

 

 

Čl. 10

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný:

    a) nečiní-li více než 500,- Kč. ročně, nejpozději do konce února každého roku,

    b) činí-li více než 500,- Kč. ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději  do konce února                                                   

        a srpna každého příslušného roku,

    c) i při vyšší částce než 500,- Kč. lze poplatek zaplatit najednou v termínu určeném pro                                                         

        zaplacení poplatku jednou částkou.  

 

Oddíl III

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Čl.11

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu.

 

Čl. 12

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která  přechodně a za úplatu v místě uvedeném

v čl. 11 této vyhlášky pobývá za účelem léčení nebo rekreace.

 

Čl. 13

Plátce

Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování

za úplatu poskytla (dále jen ubytovatel) Ubytovatel pod svou majetkovou odpovědností poplatek vybraný od poplatníků nebo poplatníkům sražený odvádí správci poplatku a za poplatek ručí.

 

Čl. 14

Oznamovací povinnost

 

1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě 30 dnů od dne                            

     právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického                      

     zahájení této činnosti.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno

    nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o  fyzickou nebo

    právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,

    na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení                                            

    poplatku, zapsat příjmení a jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště poplatníka, druh

    a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení poplatku. Stránky

    ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných

    od začátku roku až do jeho konce. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobo 6 let od       

    provedení posledního zápisu.

4) Ubytovatel je povinen předložit správci poplatku nebo jím pověřenému zaměstnanci obce

    zařazenému do obecního úřadu na vyžádání evidenční knihu ke kontrole.

 

 

 

 

 

 

Čl. 15

Sazby poplatku

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt za osobu a každý i započatý den pobytu není-li tento dnem

příchodu činí:

a) v kempu a  turistické ubytovně                                                                    10,- Kč.

b) v ubytování v soukromí a ostatních rekreačních zařízeních                       10,- Kč.

 

Čl. 16

Osvobození

 

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.

    stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§86 zákona č. 100//1988 Sb.

    o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) a jejich průvodci.

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti anebo vojáci

    v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

c) osoba uplatňující osvobození musí toto osvobození prokázat.

 

Čl. 17

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek za rekreační pobyt platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu.

2) Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede odvod na účet správce poplatku (případně jej

    odvede v  hotovosti) čtvrtletně, a to do 15 dnů ode dne uplynutí každého čtvrtletí.

 

Oddíl IV

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 18

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí, umístění skládek (stavební materiál, stavební suť, dřevo, uhlí) a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a  reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Čl. 19

Veřejné prostranství

 

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny silnice, ulice, komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parčíky a další prostory přístupné každému bez omezení, které jsou ve vlastnictví obce.

 

Čl. 20

Poplatník

 

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem        

    uvedeným v článku 18.

 

 

 

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého

    poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení kterémukoli z  nich

 

Čl. 21

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 3dny

    před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1  den

    je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den konání akce.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno

    nebo  osoby,  nebo název sídlo,  IČO (právnická osoba). Jde-li o fyzickou nebo

    právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,

    na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Čl. 22

Sazby poplatku

 

1) Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, prodejních automobilů, poutačů, vystavení 

    zboží, včetně manipulačního prostoru se účtuje paušální částka 10,-- Kč/m2 a den

    U záboru veřejného prostranství větší než 10 m2

    a) krátkodobé umístění                                        do   1 dne                         100,- Kč.

    b) vícedenní umístění                                          do   3 dnů                         200,- Kč.

    c) vícedenní umístění                                          do 10 dnů                         500,- Kč.

    d) dlouhodobé umístění                                      nad 10 dnů                        500,- Kč.

                                                    za každý další započatý den                       + 50,- Kč.

2) Za použití veřejného prostranství

    a) umístění reklam všeho druhu                           do 2 m2     měsíčně           100,- Kč.

                                                                             nad 2 m2      měsíčně           200,- Kč.

  

    b) lze použít roční paušální částku                       do 2 m2      ročně             800,- Kč.

                                                                              nad 2 m2      ročně              1800,- Kč.

3) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení a skládek stavebního materiálu

    při stavbě obytného domu     za započatý m2 a den                do 7 dnů          4,- Kč.

                                                                                         déle jak  7 dnů            6,- Kč.

4) Za použití veřejného prostranství pro provoz cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí

                                                  za započatý m2 a den                                       10,- Kč.

5) Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

                                                  za započatý m2 a  den                                        2,- Kč.

6) Za použití veřejného prostranství na skládku stavební sutě, hlíny a železného šrotu

                                                  za započatý m2 a den                                      10,- Kč.

7) Za použití veřejného prostranství na dočasnou skládku uhlí a palivového dřeva

                                                  za započatý m2 a den          do 3 dnů                0,- Kč

                                                                                      déle jak 3 dny               6,- Kč

8) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část poplatník využije.

 

Čl. 23

Osvobození

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají

 

 

 

 

    a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,

    b) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.

 

Čl. 24

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným

v čl. 18 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo

uvedeno do původního stavu a bylo řádně převzato pracovníkem úřadu.

 

 

Čl. 25

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

a) při používání veřejného prostranství po dobu kratší než 10 dnů, nejpozději v den, kdy bylo

    s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 10 dnů je možné poplatek rozdělit

    v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná

    nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a  zbývající splátka

    nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

c) poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo

    měsíci,

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního

    roku.

 

Oddíl V

Poplatek ze vstupného

 

Čl. 26

Předmět poplatku

 

1)  Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a akce 

     obdobného charakteru, snížené o daň z přidané hodnoty je-li v ceně vstupného obsažena.

2) Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník zaplatil za to, že se jí může zúčastnit.

 

Čl. 27

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 

Čl. 28

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její

    pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele,

    předložit ke kontrole a označení.

2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště (fyzická osoba)

    nebo název (obchodní firmu), sídlo, IČO (právnická osoba). Jde-li o fyzickou nebo právnickou  

    osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou   

    soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

 

 

3) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k  poplatku.

    Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

 

Čl. 29

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku ze vstupného činí:

a) 20% úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí, například tanečních zábav, disko a  pořady erotického charakteru a striptýzy,

b) paušální částkou 100,- Kč. za akce pořádané organizací se sídlem v obci.

 

 

Čl. 30

Osvobození

 

Od poplatku ze  vstupného jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

 

 

Čl. 31

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce. U poplatku placeného paušální částkou

je poplatník povinen poplatek zaplatit do konce února běžného roku.

Poplatek se platí v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce.

 

Oddíl VI

Poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 32

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k  přechodnému

ubytování za úplatu.

Čl. 33

Poplatník

 

Poplatníkem je ubytovatel, kterým fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 34

Oznamovací povinnost

 

1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti poskytování ubytování ve lhůtě

    do 15  dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15  dnů

    ode dne faktického zahájení této činnosti.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno

    rodné číslo, bydliště (fyzická osoba) nebo název (obchodní firmu) sídlo, IČO (právnická osoba).

    Jde-li o  fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů

    u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje pro potřeby  

    kontroly placení poplatku dobu ubytování, den příchodu a odchodu, jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo

 

 

 

    cestovního dokladu fyzické osoby, které přechodné ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy

    musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

    Stránky evidenční knihy musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla

    ubytovaných od začátku až do jeho konce. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let

    od provedení posledního zápisu.

4) Ubytovatel je povinen předložit správci poplatku nebo jím pověřenému zaměstnanci obce

    zařazenému do obecního úřadu na vyžádání evidenční knihu ke kontrole.

 

Čl.35

Sazba poplatku

 

Poplatek z  ubytovací kapacity činí:

a) za každé využité lůžko a den                                                             4,-- Kč

b) může být použito roční paušální částky za lůžko                         300,- Kč.

 

Čl. 36

Osvobození

 

Poplatku z  ubytovací kapacity nepodléhá:

a)ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a  právnických

    osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření.

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako

    hotelová zařízení.

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Čl. 37

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

2) Poplatek placený paušální částkou je splatný do konce prosince příslušného roku.

 

Oddíl VII

Ustanovení společná a závěrečná

 

Čl. 38

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek

    platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek.

2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu

    správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a  zákona

    č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 39

1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto vyhláškou,

    lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková

    (oznamovací) povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho      

    dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto

    úkonu spraven.

 

 

 

 

 

Čl. 40

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti

v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

Čl. 41

 

Zrušuje se vyhláška číslo 1/1999 z 9.6.199, která nabyla účinnosti dne 1.7.1999.

 

Čl. 42

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starosta                                   místostarosta                                                   místostarosta

 

 

 

 

 

Zodpovídá: Pavlína Plimlová

Úřad

Aktuální počasí

dnes, neděle 27. 11. 2022
polojasno 7 °C 1 °C
pondělí 28. 11. zataženo 4/0 °C
úterý 29. 11. slabý déšť 4/3 °C
středa 30. 11. slabý déšť 6/4 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:35

Slunce zapadá:16:08

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Xenie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

Pranostika na akt. den

Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.