Obec Račice
ObecRačiceokr. Rakovník

OZV č.2/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů a poplatku za komunální odpad

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003

OBCE RAČICE

 

 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad

 

Zastupitelstvo obce Račice vydává dne 28.11.2003 podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce R a č i c e. Tato vyhláška také  stanovuje výši a způsob výběru poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo  se na území obce zdržují.

 

(2) Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména  § 3 a 4  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve  znění pozdějších předpisů  a  podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:

 

Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání.

Nebezpečný odpad - je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, druhy nebezpečného odpadu s katalogovými čísly jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Směsný komunální odpad -  je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu. Směsným odpadem je i drobný odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.

Objemný odpad - je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad.

Biologický odpad - složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem (např. odpad ze zeleně, potraviny).

Odpad ze  zeleně - odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě obce, ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob a ze hřbitovů.

Využitelný /tříděný/ odpad - jsou materiálově či jinak využitelné složky vytříděné z komunálního odpadu, těmito složkami jsou papír a lepenka včetně nápojových kartonů, sklo, plasty /PET lahve/, biologický odpad z domácností (běžný kuchyňský odpad).

Stavební odpad - odpad vznikající při stavební činnosti a je v Katalogu odpadů takto označeny (např.  beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z  dehtu,  vytěžená zemina, smíšený a demoliční odpad aj.).

Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů

Původce odpadů - právnická osoba (obec), při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady.

Sběrná nádoba - typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem od 110 do 9000 l, která je ve  vlastnictví nebo v nájmu oprávněné osoby /ve vlastnictví fyzické osoby - občana/. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je též velkoobjemový kontejner a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství.

Sběrný dvůr /sběrné středisko odpadů/ - zařízení obce, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad pod dozorem odsluhy, slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů.

Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

Nakládání s odpady -  je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,  skladování, úprava, využívání a  odstraňování.

 

 

Čl. 2

Systém nakládání s komunálními odpady

 

(1)     Směsné komunální odpady mimo lokality vymezené v odstavci 2 se shromažďují do plastových nebo kovových nádob o objemech 110 a 120litrů. Sběr  a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně oprávněná osoba určená obcí

.

(2)     Směsné komunální odpady v chatových osadách (v k.ú. Račice) se shromažďují do přistavených velkoobjemových kontejnerů na směsný komunální odpad. Přistavení kontejnerů na určená místa provádí obec, která je po naplnění transportním množstvím odpadů  předá oprávněné osobě k odstranění.

 

(3)     Místa určená pro přistavení velkoobjemových kontejnerů na směsný komunální odpad, včetně stanovení časového období po které budou na takto určených místech kontejnery přistaveny určuje obec. Stanoviště viz. příloha č. 2této  vyhlášky.

 

(4)     Minimální objemy nádob na shromažďování směsných komunálních odpadů a minimální frekvence jejich odvozu jsou pro jednotlivé nemovitosti stanoveny následovně:

 

a)      nemovitost užívaná k trvalému bydlení jednou až čtyřmi fyzickými osobami

-         objem nádoby: 110 nebo 120 litrů

-         frekvence odvozu: 1x za 14 dní

b)      nemovitost užívaná k trvalému bydlení více než čtyřmi fyzickými osobami

-         objem nádob: 30 litrů na každou fyzickou osobu užívající nemovitost. Vypočtený objem nádob se zaokrouhluje vždy směrem nahoru na celé nádoby.

-         frekvence odvozu: 1x za 14 dní

c)      nemovitost užívaná k individuální rekreaci bez ohledu na počet fyzických osob, které ji užívají

-         objem nádob: velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad o  objemu 6500 litrů

-         frekvence vývozu: vždy po nashromáždění transportního množství odpadu

 

 

(5)     Velkoobjemné komunální odpady se shromažďují do sběrných nádob / mobilních kontejnerů/ o objemu 5 až 9 m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 1x ročně mimo zimní období  a slouží k ukládání objemného odpadu z domácností. Sběr, přepravu a odstranění  odpadů zajistí obec nebo oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru velkoobjemových komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce a rozhlasem.

 

(6)     Biologické odpady a odpady z údržbě zeleně pokud jej fyzické osoby nevyužijí samy se shromažďují do sběrných nádob / mobilních kontejnerů/ o  objemu 5 až 9 m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 1x ročně mimo zimní období  . Sběr, přepravu a odstranění  odpadů zajistí obec nebo oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru biologických odpadů a odpadů z údržby zeleně a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce a rozhlasem.

 

(7)     Nebezpečné odpady se shromažďují do speciální sběrny nebezpečných odpadů, kterou obec přistaví na předem označená místa minimálně 1x ročně mimo zimní období. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru nebezpečných složek  komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce a rozhlasem. Dále je možno v průběhu roku vybrané nebezpečné odpady odložit ve sběrném dvoře v otvírací době.

 

(8)     Využitelné složky komunálních odpadů se shromažďují do barevně odlišených odpadových nádob  (modrá – papír, zelené – sklo, žlutá – plasty), které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci. Sběr a využití odpadů z těchto nádob provádí vždy po naplnění odpadových nádob oprávněná osoba určená obcí. Je zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné než využitelné složky komunálních odpadů.

 

(9)     sběrný dvůr je /sběrné středisko odpadů/ v místě zvaném „ V lomu“, je místo kde lze odložit vybrané nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu, kde lze odložit také využitelný /tříděný/ odpad, vybrané druhy velkoobjemných odpadů

 

(10)  Provozní doba sběrného střediska odpadů :

Každá první sobota v kalendářním měsíci        14:00 hod – 16:00 hod

Mimo tuto provozní dobu je odkládání odpadů v zařízení nebo v jeho blízkosti zakázáno.

 

(11)      do nádob a zařízení uvedených v čl.2 pod bodem 1), 2),5), 6), a 8) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu. Do nádob uvedených v čl.2 pod bodem 1),2),5),6) a8)  a zařízení uvedených v bodech 7)  nelze odkládat stavební a výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic staveb, popř. zemina). Do nádob uvedených v čl.2 pod bodem 1) a 2) nelze ukládat horký popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zvířat.

 

(12)      Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využít systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je k tomu zmocněna obcí.

 

 

Čl. 3

Nakládání se stavebním odpadem

 

 (1)  Stavební odpad vzniklý  při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo ke  zneškodnění. Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí v obci.

Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Netříděný směsný stavební odpad je  nutno odstranit v souladu s platnými právními předpisy.

Fyzické osoby jsou povinny svoz a odstranění stavebního odpadu zajistit na základě smlouvy/objednávky s oprávněnou osobou prostřednictvím přistavení velkoobjemového kontejneru.

Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně tento únik odstranit.

 

 

 

Čl. 4

Povinnosti fyzických osob

 

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

 

 

 

 

Čl. 5

Kontrola a sankce

 

(1)     Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a  stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj.  podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Čl. 6

Správce poplatku

 

(1) Obec stanovuje a vybírá  poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek je příjmem obce. Poplatek je využíván výhradně na financování systému nakládání s komunálním odpadem.

 

(2) Správu poplatku vykonává obec Račice (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve  znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 7

Poplatník a plátce poplatku

 

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce Račice vzniká komunální odpad.

 

(2) Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost.

 

Čl. 8

Sazba poplatku

 

(1) V případě nemovitostí užívaných k trvalému bydlení se sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v  kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

 

(2) Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k shromažďování  komunálních odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

 

(3) V případě nemovitostí užívaných pro individuální rekreaci se sazba poplatku pro kalendářní rok stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v  kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady. Tyto předpokládané náklady se posléze rozpočítávají na jednotlivé nemovitosti .

 

(4) Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou  č. 1 k této vyhlášce.

 

Čl. 9

Splatnost

 

(1) Poplatek je splatný správci poplatku jednorázově nejpozději do 28.2. kalendářního roku. Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku plátcem poplatku.

 

(2) Poplatek je splatný:

a) v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách,

b) složenkou zaslanou plátci poplatku správcem poplatku,

c) převodem z bankovního účtu plátce poplatku na účet správce poplatku s uvedením variabilního symbolu ve tvaru XY999, kde X je kód katastrálního území (1= Račice), Y je druh nemovitosti (1= nemovitost užívaná k trvalému bydlení, 2=nemovitost užívaná k individuální rekreaci) a 999 je číslo popisné nemovitosti. Bankovní účet správce poplatku je veden u České spořitelny a.s. č.ú. 543108309/0800.

 

 

 

 

 

Čl. 10

Ohlašovací povinnost

 

(1) Ohlašovací a registrační povinnost je  vyžadována dle § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve  znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 11

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Račice č.7  o poplatku za komunální odpad, vydaná zastupitelstvem obce Račice dne ……………..

 

 

 

Čl. 12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

 

 

 

 

starosta                                   místostarosta                                                   místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno:                                                                                       sejmuto:


 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Račice č. 2/2003 o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2004.

 

 

Poplatek za komunální odpad se pro kalendářní rok 2003 stanovuje následovně:

 

1. Poplatek u  nemovitosti užívané k trvalému bydlení

Druh a objem sběrné nádoby                       Výše poplatku za jednu nádobu

Nádoba 110 nebo 120 litrů                             1 000 Kč

 

Poplatek se vypočítá tak, že minimální počet nádob dle článku 2 odstavce 4 a,b vyhlášky se vynásobí výší poplatku za jednu nádobu.

 

1. Poplatek u  nemovitosti určené nebo sloužící k  individuální rekreaci

Druh a objem sběrné nádoby                       Výše poplatku za jednu nádobu

Velkoobjemové nádoby 6500  litrů                 350 Kč

 

V Račicích  dne 7.1.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starosta                                   místostarosta                                                   místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovídá: Pavlína Plimlová

Úřad

Aktuální počasí

dnes, neděle 27. 11. 2022
polojasno 7 °C 1 °C
pondělí 28. 11. zataženo 4/0 °C
úterý 29. 11. slabý déšť 4/3 °C
středa 30. 11. slabý déšť 6/4 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:35

Slunce zapadá:16:08

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Xenie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadový vitr - bratr zimy.

Pranostika na akt. den

Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.